Tumblelog by Soup.io
 • rickymp
 • unbill
 • boredandextremelydangerous
 • megustamucho
 • 18alexa18
 • misterminister
 • Miniak
 • guyver
 • photonom
 • diimem
 • wombinka
 • trzyrazyem
 • unitedsoupsmusic
 • kayurafii
 • Dyerdv
 • angelsdemon
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2017

Jesteś naraz, zarówno spokojem i zamieszaniem w moim sercu.

— Franz Kafka

Reposted fromUndomiel Undomiel viagabunia gabunia

September 24 2017

4575 8b6c 500

banshy:

Gásadalur by Juuso Hämäläinen

Reposted fromthehedgehogsdilemma thehedgehogsdilemma viakhal khal
Wszyscy mamy dwa życia. To drugie zaczyna się w chwili, gdy zdamy sobie sprawę, że mamy tylko jedno.
— Konfucjusz
Reposted fromdreamadream dreamadream viakhal khal
Reposted fromFlau Flau viaikari ikari
Reposted fromedwes edwes viakhal khal
3839 79aa 500
Reposted fromsavatage savatage viakhal khal
1918 20f7
no!
Reposted fromadaamanth adaamanth viaikari ikari
Poza tym jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada cicho na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy.
— Haruki Murakami – Koniec świata i hard-boiled wonderland
Reposted fromwhatu whatu viakhal khal
5880 1e2c 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaikari ikari
4550 f525 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaunterland unterland
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viakhal khal
0220 df35 500
Reposted frombrumous brumous viakhal khal
3640 59d4
Reposted frompimpus pimpus viaikari ikari
8905 b285 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaikari ikari
8581 263c 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viakhal khal

September 23 2017

0069 a678 500
Reposted fromclarice clarice viakhal khal
1586 0ded 500
Reposted fromsarazation sarazation viadzony dzony
1246 75e0 500
Reposted fromdeviate deviate viaRekrut-K Rekrut-K
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl